تبلیغات
دره شهر (سیمره) - منطقه هفت آسیاب دره شهر

منطقه زیبا  در دل کبیرکوه با آب فراوان وابشارهای زیاد شاید در استان بی نظیر باشد .آب این منطقه که از کبیرکوه سرشمه میگیرد به رود خانه سیمره میریزد. این منطقه بهعلت داشتن آسیاب های فراوان در گذشته به هفت آسیاب معروف شده.ولی در حال حاضر فقط بقایایی از اسیاب ها مانده است.این قسمت در نزدیکی روستای مهتابی ومراداباد دره شهر قرار دارد.

 

آبشار هفت آسیاب دره شهر

 

ابشار هفت اسیاب دره شهر