تبلیغات
دره شهر (سیمره) - خرس او

خرس او منطقه ای است واقع در کبیرکوه دره شهر که مابین ابدانان و دره شهر  قرار گرفته این منطقه در بالا ترین قسمت کبیرکوه قرار گرفته و داری اب به صورت فصلی است .