تبلیغات
دره شهر (سیمره) - تاریخ دره شهر

دره شهر سرزمینی است دارای تاریخ و فرهنگ قدیمی و مدون  که آثار باستانی بدست آمده از

آن  حکا یت از این امر دارد.وجود آثار باستانی فراوان و نیز وجود خرابه های یک شهر باستانی به نام

سیمره با میدان های و کوچه ها و جدولهای آب بیانگر این واقعیت است که در گذشته بسیار دور  این

مکان خیلی آباد و محل کسب وتجارت و کشاورزی بوده است .

آثار بدست امده در این منطقه حکایت از این مسعله دارد که دره شهر از ۳۰۰۰سال گذشته صاحب 

تمدن بوده است

دره شهر سرزمینی است دارای تاریخ و فرهنگ قدیمی و مدون  که آثار باستانی بدست آمده از

آن  حکا یت از این امر دارد.وجود آثار باستانی فراوان و نیز وجود خرابه های یک شهر باستانی به نام

سیمره با میدان های و کوچه ها و جدولهای آب بیانگر این واقعیت است که در گذشته بسیار دور  این

مکان خیلی آباد و محل کسب وتجارت و کشاورزی بوده است .

آثار بدست امده در این منطقه حکایت از این مسعله دارد که دره شهر از ۳۰۰۰سال گذشته صاحب 

تمدن بوده است.